Zorgaanbod

Zorgaanbod

Keizer biedt ambulante begeleiding aan gezinnen en individuen. Hierbij staat de eigen kracht, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt centraal. Zij begeleiden de cliënten zoveel mogelijk in hun directe omgeving. Dit is de omgeving waar zij zich het meest op hun gemak voelen, wat de voortgang van de behandeling bevordert. Indien nodig bieden wij onze cliënten ook tijdelijk onderdak.

agressie regulatie training

Wanneer gedrag uit de hand begint te lopen, heeft dit vaak te maken met agressie. Als spanningen niet kunnen worden herkend en gehanteerd en daarnaast de eigen spanningsboog niet kan worden beheerst, is de kans groot dat men in de fout gaat met alle gevolgen van dien.

Vaak komt deze problematiek voort uit het ontbreken van veiligheid in de gezinssituatie. De veroorzaker van deze onveiligheid heeft meestal zelf een vorm van agressie, mishandeling en/of misbruik in zijn vroegere thuissituatie ervaren. Het bekende fenomeen: het slachtoffer wordt zelf dader. Als er niet goed met spanningen worden omgegaan, bouwen deze zich op. De spanningen komen op onvoorspelbare momenten en een impulsieve manier tot een uitbarsting. Het voornaamste doel is het leren herkennen en hanteren van de spanningen en agressie. Er wordt door middel van trainingen alternatief gedrag ontwikkeld om met situaties om te gaan om zo herhaling van het agressieve gedrag te voorkomen. Hierdoor kan er worden geleerd om met tegenslagen om te gaan en behoeftebevrediging uit te stellen. Inzicht in de eigen verantwoordelijkheid, handelen vanuit actie-reactie en oorzaak-gevolg zijn tevens belangrijke doelen tijdens de trainingen. De trainingen zijn sterk stress verminderend en bieden daarmee direct een opening voor spanningen en stressfactoren op dat moment. Uiteindelijk kan een positieve levenshouding worden verkregen. Dit heeft weer uitwerking op het ervaren van vrijheid en invloed op elke situatie in het dagelijks leven.

Mentale en lichamelijke elementen

Mentaal gezien hebben stoornissen invloed op het verloop van de ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden, aangaan van sociale relaties, ontwikkeling van taal- en voorstellingsvermogen, motorische ontwikkeling, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, maar ook spel en fantasie kunnen anders verlopen. De sociale omgeving begrijpt vaak niet hoe iemand met een stoornis de wereld om zich heen ervaart en ziet. Door dit onbegrip kan een algemeen gevoel van falen ontstaan. Dit heeft vergaande gevolgen voor het zelfbeeld en kan leiden tot het vormen van een minderwaardigheidscomplex. Lichamelijk hebben stoornissen ook effect op het afweersysteem en de stofwisseling. Veel stoornissen vinden hun oorzaak in een afwijking in de neurotransmitters. Dit heeft lichamelijke gevolgen wat weer stress kan veroorzaken. Stress heeft dus niet alleen een mentale maar ook een biologische invloed. Door stress met behulp van training en therapie te verminderen, wordt een opeenstapeling van beschadigde proteïnen in de neurotransmitters tegengegaan en afgebouwd. De trainingen worden als rustgevend en reinigend ervaren en hebben een helende werking op lichaam en geest.

Budo sport

Budo is een verzamelnaam voor onder andere judo, karate, kempo, kendo, aikido, boksen en kickboksen. De verschillende disciplines zijn bij uitstek geschikt om de cliënt te leren omgaan met eigen emoties en agressie, vallen en opstaan, doorgaan en angsten overwinnen.

Vooral in de oosterse vechtkunsten wordt altijd de nadruk gelegd op zelfverdediging, zelfdiscipline en respect naar de medemens. Het heeft een sterk vormend karakter en confronteert de cliënt met zijn/haar eigen handelen. Door een leuke en aantrekkelijke lesstof aan te bieden raken cliënten gewend aan de inspanning om een bepaald doel te bereiken. Dit resultaat zal ook in het dagelijks leven ertoe aanzetten om in te spannen voordat er resultaat kan worden behaald. Budo sport is een middel om het uiteindelijke doel, het verkrijgen van een positief zelfbeeld en het gevoel weer evenwichtig in het leven te staan, te bereiken.

inhoud trainingen

Terugblik op agressiegevoelens en -situaties van de afgelopen week, warming-up, slaan en schoppen op een stootzak of schopkussens, verbeteren van de verdedigingshouding en -techniek, combinatietechnieken, grondtechnieken, sparren, stretchen, evaluatie van de training en eventueel ingaan op situaties uit het verleden en benoemen van de leerdoelen.

zelfcontrole

Tijdens de therapie is ‘zelfcontrole’ een steeds terugkerend item. Op momenten waarin de deelnemer zijn spanningsboog niet kan controleren/ beheersen, wordt de training onderbroken. Vervolgens zullen de signalen worden besproken en alternatieven worden aangeboden. De trainingen zijn persoonsgericht, opbouwend, herkenbaar, sterk stress-reducerend en ondersteunen het positieve zelfbeeld. Ze kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. De sleutel tot succes ligt de bewustwording dat er alleen een verandering in je leven komt als je jezelf daarvoor verantwoordelijk maakt. Door intensief fysieke contact tijdens de trainingssessies is de cliënt goed bereikbaar in het gesprek. Daarnaast zal de cliënt zich kwetsbaar durven op te stellen en gemakkelijker kunnen uitspreken over gevoelige zaken.

Running-therapie

De kern van ‘running-therapie’ is het gebruik van hardlopen om de psychische conditie te verbeteren. Het hardlopen wordt opgebouwd, zodat een ontspannen duurloop van een half uur (of meer) mogelijk is. De weg ernaartoe is niet altijd leuk of gemakkelijk maar als het punt bereikt is, levert dat veel voldoening op. Statistieken laten zien dat veel mensen in onze moderne maatschappij last hebben van stress-gerelateerde klachten. Deze klachten hebben vaak veel verschillende oorzaken. De kern zit vaak in het feit dat de druk om te presteren hoog is. Als we voor langere periodes boven ons niveau worden belast, ontwikkelen we klachten van fysieke en psychische aard. Ook als je een tijd niet veel hebt gedaan, is meedoen aan ‘running-therapie’ een ideale manier om letterlijk en figuurlijk weer op gang te komen. Het lichaam en de geest zullen weer op een positieve wijze worden geprikkeld.

Door ‘running-therapie’ is het mogelijk mensen weer in een normaal dag- en nachtritme te krijgen. De dag krijgt zo een actievere invulling waarin de eigen verantwoordelijkheid tot het nemen van acties weer wordt genomen. Het doel is het doorbreken van de negatieve spiraal waarin een persoon terecht kan komen bij langdurige inactiviteit of stressklachten. Het is meerdere malen bewezen dat regelmatig bewegen de mens goed doet. Het brengt een aantal processen in ons lichaam op gang, die stoffen produceren waardoor we ons prettiger gaan voelen. De beweger krijgt daarbij een toename in conditie en zelfvertrouwen en een afname van onzekerheid, angsten en depressie. We kunnen letterlijk de stress uit ons lijf lopen. ‘Running-therapie’ is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een ‘running-therapeut’ als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Van buitenaf bekeken kan het lijken op een reguliere hardlooptraining. Aan de andere kant kan ‘running-therapie’ worden gezien als een fase tussen het niet sporten en bewegen enerzijds en deelname aan reguliere sport- en beweegactiviteiten anderzijds.

VOOR WIE?

‘Running-therapie’ is geschikt voor mensen, die om verschillende redenen niet gemakkelijk en op eigen kracht tot bewegen (actie) komen. Wanneer je last hebt van de volgende verschijnselen kan deze therapie iets voor je zijn: depressie, burn-out, angst- en paniekaanvallen, stress, slechte lichamelijke conditie door overgewicht, lusteloosheid, onbehagen of slapeloosheid. Als je gaat lopen breng je van alles bij jezelf in beweging. Dat kan tot resultaat hebben dat je: rustiger wordt in je hoofd, een voldaan gevoel ervaart, je ontdekt iets dat vreugde geeft, beter slaapt, een betere conditie krijgt en meer levensvreugde voelt.

De naam ‘running-therapie’ misschien wat verwarrend. Het woord ‘running’ roept wellicht associaties op met rondetijden en loopwedstrijden, terwijl ‘therapie’ doet vermoeden dat het om een verbale manier van behandeling gaat. Niets is echter minder waar! Het lopen kan op wandeltempo worden uitgevoerd en het gespreks-therapeutisch ingrijpen behoort niet tot een standaardtaak maar als extra aanvulling op het in beweging komen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het team van Keizer is getraind in het signaleren van geweld in huiselijke kring. Hiervoor hebben wij de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, justitie en maatschappelijke ondersteuning verplicht de meldcode te gebruiken indien zij vermoeden dat geweld in huiselijke kring plaatsvindt. Bij een signalering volgt het team van Keizer een speciaal ontwikkelt stappenplan want een signalering hoeft niet direct te betekenen dat er daadwerkelijk binnen een gezin geweld wordt gebruikt.

Professionals die volgens de meldcode werken, zijn in staat zelf te beslissen om het vermoeden van huiselijk geweld wel of niet te melden. Het stappenplan biedt bij het maken van deze beslissing houvast. Professionals in de zorg zijn een vertrouwenspersonen en mogen geen informatie over hun cliënten aan anderen geven. In sommige gevallen, zoals bij geweld, is het in belang van de cliënt dat de professional vertrouwelijke informatie wel mag uitwisselen (instantie ‘Veilig Thuis’). Ook zonder toestemming van de cliënt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid & Justitie en Onderwijsinspectie houden toezicht of de professionals een meldcode hebben. Het team van Keizer voldoet aan alle eisen van de meldcode. Om aan deze eisen te blijven voldoen, volgen de teamleden regelmatig trainingen en cursussen. Het stappenplan dat voor het signaleren van huiselijk geweld/kindermishandeling is opgesteld, wordt intern voortdurend bewaakt.

Gedragskundige

Als er problemen of moeilijkheden ontstaan binnen de opvoeding zijn er meestal meerdere redenen waardoor dit komt. Vaak is het een combinatie van de omgeving, de situatie waarin iemand zich bevindt en het karakter van het kind zelf. Het probleem staat daarom nooit op zichzelf en zal op meerdere punten moeten worden aangepakt. Gedrag is een reactie op al deze factoren. Er gaat veel schuil achter het gedrag wat niet aan de oppervlakte te zien is. Door dit goed te observeren en te analyseren wordt duidelijk waar de oorzaak ligt. In overleg met de hulpbehoevende en zijn omgeving wordt door de gedragsdeskundige een begeleidingsplan opgesteld, waarin ze zich kunnen vinden. De gestelde doelen zijn haalbaar en worden vastgesteld door naar de eigen krachten van de jongere te kijken. Hierbij wordt uitgegaan van het positieve. Dit houdt in dat we kijken naar wat de jongere wél goed kan in plaats van zaken die minder goed gaan. Door te werken met kleine (haalbare) doelen is uiteindelijk het grote doel ook te bereiken.

individuele begeleiding

De individuele begeleiding is bedoeld om een kind, een jongere of een volwassene te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten. Deze begeleiding kan bestaan uit het plannen van de dagelijkse activiteiten (structuur aanbrengen), het aangaan en ondersteunen van sociale contacten, samen leuke dingen doen, het begeleiden en ondersteunen in het contact met verschillende instanties of ondersteuning bij zelfredzaamheid. In deze begeleiding wordt bepaald gedrag aan- en afgeleerd. Gedrag dat door de ouders, de verzorgers of de partner kan worden voortgezet. In een aantal gevallen gaat het om intensieve, persoonlijke begeleiding, waarbij altijd één persoon het aanspreekpunt is. Uiteraard maakt hij/zij wel gebruik van de kennis en het netwerk van de rest van het team. Vaak verkeren deze cliënten in een urgente situatie en/of zorgen ze voor veel overlast.

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding wordt het gehele gezin begeleid. Zowel de cliënt als de ouders, de verzorgers of de partner. De begeleiding van het kind, de jongere of volwassene en de thuissituatie worden besproken. Er wordt gekeken hoe beide het beste op elkaar kunnen aansluiten om een zo’n optimaal mogelijke situatie te creëren voor de cliënt en de thuissituatie. Tips en adviezen kunnen worden uitgewisseld. Alles gebeurt in overleg.

Het grootbrengen, opvoeden en zelfstandig maken van kinderen is een hele klus. Wanneer een kind een gedragsprobleem heeft, kan dat voor problematische situaties zorgen. Kinderen voelen bijvoorbeeld de onmacht over een situatie en zoeken naar situaties waar ze wel controle over kunnen krijgen. Vaak begrijpen zij de sociale situaties niet. Soms worden in een gezin onbewust verkeerde patronen aangeleerd waardoor ze de structuur en de grenzen, die ze nodig hebben, niet meer krijgen aangeboden.

Kinderen hebben moeite om de omgangsvormen die de maatschappij stelt te handhaven. Gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Soms speelt angst mee, soms is het probleem niet zo groot en heeft het kind behoefte aan nieuwe patronen waardoor ze de sociale interacties weer gaan begrijpen. Door ouders op een andere manier naar hun kind te laten kijken zijn de oplossingen vaak heel dichtbij!

Plan van aanpak

Nadat een vrijblijvend intakegesprek gaan we een begeleidingsplan opstellen. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met zowel het kind, de jongere en de volwassene als de ouders, de verzorgers of de partner. Het is van groot belang dat de cliënt zijn/haar verwachtingen over de begeleiding aan ons doorgeeft. In het begeleidingsplan worden zorgvuldig de doelen en de wijze waarop deze doelen worden verwezenlijkt geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen kracht, de motivatie, de mogelijkheden, de beperkingen en het netwerk van de cliënt. Tevens zal rekening worden gehouden met eventuele (zorg)instanties met wie wij de samenwerking aangaan. Alle partijen dienen zich in de afspraken en doelen te kunnen vinden. Afhankelijk van de situatie wordt voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding gekozen. Indien nodig kan hulp van één of meerdere instanties worden ingeschakeld. Elke beslissing wordt vanuit het oogpunt van het kind, de jongere en de volwassene genomen. De cliënt staat gedurende de begeleiding centraal. De cliënt kan ten alle tijden zijn mening over de begeleiding/ondersteuning geven.

Het plan van aanpak is aan een halfjaarlijks evaluatiemoment gekoppeld. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de begeleiding besproken, zowel met de cliënt als de samenwerkende instanties. In overleg kunnen nieuwe doelen worden opgesteld of de huidige doelen en /of de werkwijze daar waar nodig worden bijgesteld.

Ik ben al heel lang budgethouder en mocht de bemiddelingskosten voor mijn zorgaanbieder altijd uit mijn pgb betalen. Klopt het dat dit is veranderd?

Individuele begeleiding is altijd op de cliënt gericht. Vaak bieden wij deze begeleiding aan, aan cliënten met zware gedragsproblematiek waardoor zij irrationeel denken en waarnemen en zich niet (goed) kunnen concentreren. Met 1-op-1 begeleiding is de aandacht volledig op de cliënt gericht, waardoor hij/zij zich beter op het gemak voelt, minder snel is afgeleid en/of terugtrekt. Dit bevordert de voortgang van het behandeltraject.

AMBULANTE BEGELEIDING: GEZIN

Gezinsbegeleiding is op de belangen van de cliënt gericht, waarbij de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind blijven tenzij om welke reden dan ook anders is bepaald. Afhankelijk van de situatie kunnen gezinnen bij ons terecht voor ouderbegeleiding, licht tot zeer intensieve begeleiding of crisishulp om uithuisplaatsing te voorkomen, ook wel ‘Family First’ genoemd. Uit gesprekken met het gezin en/of betrokken zorginstellingen dient te blijken op welke wijze de cliënt het beste kan worden begeleid.