Wlz

Bij de veranderingen in de zorg ben ik niet automatisch doorgeschoven naar de Wlz. Hierdoor ben ik dus ‘Wlz-indiceerbaar’. De indicatie om te kijken of ik daadwerkelijk in de Wlz thuishoor, is inmiddels geweest. CIZ stuurt mij nu een indicatiebesluit voor een zorgprofiel met een naam, geen zpp-nummer. Ik zie nergens Begeleiding Groep / Vervoer vermeld staan. Daarnaast weet ik niet om welk bedrag het totaal budget gaat. Nu weet ik nog steeds niet waar ik aan toe ben! 

Per 1 januari 2015 wordt er niet meer naar de zorgzwaarte van het pakket gekeken, maar wordt het zorgprofiel geïndexeerd. Deze zorgprofielen zijn nagenoeg gelijk aan de zorgzwaartepakketten.
In de indicatiestelling wordt de beschrijving / naam van het pakket gegeven, geen nummer.

Hieronder vindt u de beschrijvingen / naam van de zzp’s, plus het nummer:

Omschrijving zorgzwaartepakketten (zzp’s)

Zzp-VV: Verpleging en verzorging
4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6: Beschermd wonen met intensieve verzorging
7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging / verpleging
9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Zzp VG: verstandelijke beperking
3:Wonen met begeleiding en verzorging
4: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
5: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
6: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
7: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
8: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Zzp LVG: licht verstandelijke beperking
1:Wonen met enige behandeling en begeleiding
2: Wonen met behandeling en begeleiding
3: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
4: Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
5: Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

Zzp SGLVG: sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicaptenzorg
1: Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

Zzp LG: lichamelijke beperking
1: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)
2: Wonen met begeleiding en enige verzorging
3: Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)
4: Wonen met begeleiding en verzorging
5: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
6: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
7: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

Zzp ZGaud: zintuiglijke beperking, auditief en communicatief
1: Wonen met begeleiding en enige verzorging (2015)
2: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
3: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
4: Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

Zzp ZGvis: zintuiglijke beperking, visueel
1: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)
2: Wonen met begeleiding en enige verzorging
3: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
4: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
5: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

Zzp-ggz: psychiatrische problemen
Zzp-ggz-c: valt in 2015 in zijn geheel onder Jeugdwet of Wmo.
Zzp-ggz-b: met behandeling, wordt niet meer in pgb toegekend

Nog wel voor personen met een vanuit het verleden toegekend pgb in dit zzp:
3b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding
4b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging
5b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
6b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
7b: Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Veranderingen

Niet langer is in een profiel de globale urenverdeling opgenomen. Bij een profiel staat soms de toevoeging 2015. Dat  betekent dat dit profiel vanaf 2016 niet meer bestaat.

Vanaf 2016 worden bij nieuwe mensen deze zorgvragen dus ook door gemeente en zorgverzekeraars opgepakt en niet langer door de Wlz.
De geldigheidsduur is vanaf 2015 onbepaald, voor de huidige geldige indicatie. De verzekerde kan zelf een herindicatie aanvragen als de zorgbehoefte is veranderd, of gaat veranderen. LET OP: er gelden uitzonderingen!

Voor bepaalde tijd

De volgende indicaties zijn niet voor onbepaalde tijd:

  • VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen 09b)  = maximaal 6 maanden
  • GGZ B =maximaal 3 jaar
  • LVG = maximaal 3 jaar
  • SGLVG = maximaal 3 jaar

Aan de hand van de beschrijving/naam kunt u uw budget aflezen in de tarieventabel.

Ik heb een besluit voor mijn herindicatie gekregen, maar deze gaat pas in op 1 januari 2017. Ik zit namelijk in de groep Wlz-indiceerbaren. Nu wil ik tegen dit besluit bezwaar indienen. Moet ik dit nu al doen of kan dat pas komend jaar?

Aangezien u nu al een besluit heeft gekregen, is uw bezwaartermijn ook al ingegaan. Bezwaar maken is alleen binnen het bezwaartermijn mogelijk. Deze kunt u indienen bij CIZ. CIZ stuur het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor, waar de uitvoering van de Wlz plaatsvindt. Het zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar in uw regio. U hoeft niet bij deze verzekeraar te zijn verzekerd. Het kantoor is alle mensen met ANWB-zorg in uw regio van dienst. Zij bepalen op basis van het indicatiebesluit van CIZ hoeveel budget u ontvangt.

Ik wil graag op vakantie. Hoe zit het dan met het doorzetten van de zorg die ik thuis en tijdens de vakantie nodig heb?

Het doorzetten van de zorg hangt in dat geval af van de manier waarop u op vakantie gaat.

1. U kunt niet zelfstandig op vakantie en de reis ook niet zelfstandig organiseren
In dit geval kunt u uw volledige vakantie betalen uit het pgb. Echter, alleen indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

2. U kunt zelfstandig op vakantie en de reis zelf organiseren, maar u heeft wel zorg nodig.
In deze situatie regelt u uw vakantie zelf en betaalt de vakantie uit eigen middelen. De zorg kunt u op maat regelen (evenals thuis). Deze kunt u ter plekke kopen. Tevens is het mogelijk om een zorgverlener, familie of vrienden mee op vakantie te nemen. De kosten voor de zorgverlener kan onder bepaalde voorwaarden uit uw pgb worden betaald.

Overwinteren in het buitenland
Indien u langer dan 6 weken in het buitenland verblijft en een zorgverlener uit het desbetreffende land wilt inhuren, moet u uw zorgkantoor inlichten. Blijft u langer dan 13 weken in een kalenderjaar in het buitenland, stopt uw pgb. U kunt dan alleen gebruikmaken van zorg in natura. Zodra u terug bent in Nederland, ontvangt u weer uw pgb.

Mijn indicatie in een zzp in de Wlz loopt binnenkort af. Volgens CIZ hoe ik geen nieuwe indicatie aan te vragen. Klopt dit?

U hoeft inderdaad geen nieuwe indicatie aan te vragen. Volgens de wet is de indicatie vanaf 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd geldig. Dit geldt niet voor een indicatie ZZP LVG of wanneer uw zorgbehoefte flink is gewijzigd. Indien deze indicatie afloopt, dient u een nieuwe aan te vragen. Op uw toekenningsbeschikking van het zorgkantoor kunt u controleren of uw pgb het hele jaar doorloopt.

De indicatie loopt door tot het eind van dit jaar. Op sommige beschikkingen staat de datum onjuist vermeld. Sommige zorgkantoren hebben hun systeem nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Deze beschikkingen worden alsnog verlengd tot eind 2015.

Herindicatie Wlz
14.000 budgethouders die op het laatste moment in de Wlz zijn toegelaten, de zogenoemde ‘vergeten groep’, zullen waarschijnlijk nog dit jaar een herindicatie krijgen.

Heeft u een laag zzp en woont u niet in een wooninitiatief? Dan dient u bij een aflopende indicatie in 2015 wel een herindicatie aan te vragen.

Heeft u in 2015 een doorlopende indicatie? U zult vóór 1 januari 2016 een herindicatie krijgen, omdat u wellicht vanaf 2016 uw zorg van de gemeente zal krijgen.