Plan van aanpak

Nadat een vrijblijvend intakegesprek gaan we een begeleidingsplan opstellen. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met zowel het kind, de jongere en de volwassene als de ouders, de verzorgers of de partner. Het is van groot belang dat de cliënt zijn/haar verwachtingen over de begeleiding aan ons doorgeeft. In het begeleidingsplan worden zorgvuldig de doelen en de wijze waarop deze doelen worden verwezenlijkt geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen kracht, de motivatie, de mogelijkheden, de beperkingen en het netwerk van de cliënt. Tevens zal rekening worden gehouden met eventuele (zorg)instanties met wie wij de samenwerking aangaan. Alle partijen dienen zich in de afspraken en doelen te kunnen vinden. Afhankelijk van de situatie wordt voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding gekozen. Indien nodig kan hulp van één of meerdere instanties worden ingeschakeld. Elke beslissing wordt vanuit het oogpunt van het kind, de jongere en de volwassene genomen. De cliënt staat gedurende de begeleiding centraal. De cliënt kan ten alle tijden zijn mening over de begeleiding/ondersteuning geven.

Het plan van aanpak is aan een halfjaarlijks evaluatiemoment gekoppeld. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de begeleiding besproken, zowel met de cliënt als de samenwerkende instanties. In overleg kunnen nieuwe doelen worden opgesteld of de huidige doelen en /of de werkwijze daar waar nodig worden bijgesteld.

Ambulante begeleiding: individueel

Individuele begeleiding is altijd op de cliënt gericht. Vaak bieden wij deze begeleiding aan, aan cliënten met zware gedragsproblematiek waardoor zij irrationeel denken en waarnemen en zich niet (goed) kunnen concentreren. Met 1-op-1 begeleiding is de aandacht volledig op de cliënt gericht, waardoor hij/zij zich beter op het gemak voelt, minder snel is afgeleid en/of terugtrekt. Dit bevordert de voortgang van het behandeltraject.

Ambulante begeleiding: gezin

Gezinsbegeleiding is op de belangen van de cliënt gericht, waarbij de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind blijven tenzij om welke reden dan ook anders is bepaald. Afhankelijk van de situatie kunnen gezinnen bij ons terecht voor ouderbegeleiding, licht tot zeer intensieve begeleiding of crisishulp om uithuisplaatsing te voorkomen, ook wel ‘Family First’ genoemd. Uit gesprekken met het gezin en/of betrokken zorginstellingen dient te blijken op welke wijze de cliënt het beste kan worden begeleid.

[xyz-ips snippet="butttons-voor-wie"]