Pgb

Ik ben al heel lang budgethouder en mocht de bemiddelingskosten voor mijn zorgaanbieder altijd uit mijn pgb betalen. Klopt het dat dit is veranderd?

Per 1 januari 2016 mogen de bemiddelingskosten niet meer uit uw pgb-Wlz worden betaald. Hiervoor dient u nu het verantwoordingsvrije bedrag te gebruiken.

Dit jaar moeten budgethouders de eigen bijdrage zelf betalen. Ik zit in het overgangsrecht. Volgend jaar bepaalt de gemeente de hoogte van mijn eigen bijdrage. Ik wil graag de hoogte van de bijdrage weten om te kunnen bepalen of ik nog wel een pub wil of dat ik de kosten voor eigen rekening neem. Informeert mijn gemeente mij hier tijdig over?

Elk gemeente bepaalt zelf
– of zij de maximaal te heffen eigen bijdrage willen innen, bepaalt door CAK op grond van uw inkomen.
– of zij een lagere eigen bijdrage vraagt dan CAK aangeeft.
– of zij geen eigen bijdrage vraag.

Indien u een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, is de gemeente verplicht de correcte informatie over de geschatte hoogte van de eigen bijdrage te geven. De gemeente informeert u over de voor- en nadelen van een pgb en zorg in natura. Het is voor u belangrijk dat u deze informatie tijdig ontvangt, zodat u kunt bepalen of u nog wel een pgb wilt ontvangen of de kosten voor eigen rekening neemt.

Neem contact op met uw gemeente als u hier niet uitkomt.

Ik krijg een keukentafelgesprek bij de gemeente. Kan ik nog wel mijn pgb bij de Wmo houden?

Het behoud van uw pgb hangt af van de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente moet uitvoeren, de noodzaak van en de redenen voor het hebben van een pgb. De gemeente is verplicht om voor u een passende oplossing te vinden. Wat die oplossing moet zijn, wordt beslist aan de hand van uw aanvraag voor een pgb.

Pgb aanvragen voor maatwerkvoorziening
U kunt alleen een pgb in de Wmo ontvangen bij een maatwerkvoorziening. Een medewerker van de gemeente zal eerst op zoek gaan naar een eventuele algemene voorziening die in uw vraag voldoet. Mocht deze voorziening er niet zijn, dan kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen. Zodra deze aan u is toegekend, heeft u de keuze uit een pgb of zorg in natura. Als een maatwerkvoorziening wordt toegekend, is de gemeente verplicht een pgb aan te bieden.

Indien u voor een pgb in aanmerking wilt komen, moet u aan drie voorwaarden in Wmo2015 voldoen.

Drie voorwaarden Wmo2015
1. U moet zelf of met hulp van anderen in staat zijn de maatwerkvoorziening in te kunnen kopen, de bijbehorende overeenkomst te kunnen afsluiten en te kunnen voldoen aan de verantwoordingseisen van het pgb. Indien een dienst met het pgb wordt ingekocht, moet u met de aanbieder afspraken maken over het resultaat. De resultaten moeten ook worden geëvalueerd. Dit houdt in dat u in staat moet, al dan niet met hulp van anderen, de aanbieder aan te sturen.

2. U moet kunnen motiveren waarom u een pgb aanvraagt. Het pgb moet bijdragen aan uw zelfredzaamheid (versterken of waarborgen).

3. U moet kunnen aantonen dat het pgb in te kopen maatwerkvoorziening veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verstrekt. Dit moet in de overeenkomst staan die u met de aanbieder afsluit. De gemeente mag – afhankelijk van de soort maatwerkvoorziening – eisen aan de overeenkomst stellen. Deze eisen sluiten aan op het resultaat dat met de aanbieder is afgesproken. De gemeente mag niet de normen van de grote aanbieders hanteren, zodat zzp’ers of studenten met een bijbaan bij voorbaat niet in aanmerking kunnen komen.

Persoonlijk plan pgn-aanvraag
In een persoonlijk plan kunt u omschrijven waarom u denkt dat een pgb voor u de beste oplossing is. Hoe meer u in het plan toelicht, hoe eenvoudiger de gemeente uw aanvraag kan onderzoeken en een besluit kan worden genomen.

“Ik heb een lopende indicatie van de gemeente die nog tot eind 2015 geldig is. Nu ben ik een tijd geleden verhuisd naar een andere gemeente. Heeft dit invloed op de indicatie en de zorg die ik krijg?”

Nee. Ook als u bent verhuisd, blijft de indicatie hetzelfde. De gemeente waar u naartoe verhuist, neemt de indicatie over. Gedurende de gehele looptijd heeft u recht op deze indicatie. Uw zorgvraag is namelijk niet veranderd, alleen uw woonplaats. De gemeente mag wel met u in gesprek gaan over een nieuwe indicatie, maar alleen als u daarmee instemt.

Belangrijk: Er zijn voorbeelden van gemeenten die na verhuizing niet dezelfde voorziening afgeven. Lees de verordening van uw gemeente goed door.

Wettekst Wmo2015

Wmo 2015 Artikel 2.3.6
1. Indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een persoonsgebonden budget dat de cliënt in staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken.

2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:
a. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.

3. Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in het tweede lid, onder c, weegt het college mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

4. Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

5. Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren:
a. voor zover de kosten van het betrekken van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen van derden hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening of;
b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 2.3.10, eerste lid, onderdeel a, d en e.

6. Op een persoonsgebonden budget is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Verantwoordingsvrij bedrag

Wat is een verantwoordingsvrij bedrag?
Een verantwoordingsbrij bedrag is bestemd voor kleine uitgaven en kunt u vrij besteden aan zaken die met uw zorg te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan kosten voor post en telefoon die u maakt om uw zorg te regelen.

Heeft u een Jeugdhulp- of Wmo-budget en heeft u in 2015 voor het eerst een pgb van de gemeente?
Gemeenten bepalen zelf ze een verantwoordingsbrij bedrag beschikbaar stellen. U kunt op uw toekenningsbesluit zien uw budget een verantwoordingsvrij bedrag heeft.

Neem voor meer informatie of vragen gerust contact met ons op!

Valt uw pub-budget onder het overgangsrecht van Wmo of Jeugdwet?
Indien u in 2014 recht had op een verantwoordingsbrij bedrag dan heeft u dat ook in 2015.

Verandert u de afspraken met uw zorgverlener?

In de zorgovereenkomst liggen de afspraken met uw zorgverlener vast. Echter, het kan voorkomen dat er iets verandert omdat uw zorgverlener bijvoorbeeld meer uren voor u gaat werken of omdat u een herindicatie krijgt. In deze gevallen dient de zorgovereenkomst te worden gewijzigd. Wijzigingen kunt u doorgeven via het wijzigingenformulier op de website van SVB: www.svb.nl/pgb/formulieren). Het is tevens mogelijk om de formulieren telefonisch op te vragen.

Het is belangrijk om wijzigingen op tijd door te geven. Indien u bijvoorbeeld een ander uurloon wilt doorgeven, adviseren wij dat op de laatste werkdagen vóór de 10de van de maand ervoor te doen.
Voorbeeld: een wijziging die op 1 september dient in te gaan, moet uiterlijk vrijdag 7 augustus bij SVB binnen zijn. De wijziging kan dan op tijd in de administratie van SVB worden verwerkt. Na de verwerking duurt het nog een dag voordat u de wijziging zelf kunt zien in ‘Mijn PGB’.

Ik wil een eenmalige voorziening aanvragen. Hoe moet ik dat doen?

Via uw gemeente kunt u ongeacht uit welke wet u uw zorg ontvangt een pgb-hulpmiddelen, -vervoersvoorzieningen of woningaanpassingen inkopen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Zodra de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, zult u in de meeste gevallen voor een gesprek worden uitgenodigd.

Wat wordt onder een eenmalige voorziening verstaan?
– Een aanpassing in uw woning, zoals een verhoogd toilet of een traplift.
– Een vervoersvoorziening, waaronder een aangepaste fiets of een scootmobiel, korting op het (rolstoel)taxibusje in uw gemeente, een vergoeding van taxikosten.
– Een rolstoel, waaronder een sportrolstoel, een buggy of een kinderrolstoel, een elektrische rolstoel, rolstoelaanpassingen.

U mag zelf bepalen wat voor merk / type hulpmiddel, vervoersvoorziening of woningaanpassing u wilt aanvragen. Heeft u bijvoorbeeld een elektrische rolstoel aangevraagd, dan is het aan u welk model u koopt en waar u deze aanschaft. Het onderhoud, de reparaties en de verzekering van de rolstoel dient u zelf te regelen en uit uw pgb te betalen. De bonnen / rekeningen die u ontvangt stuurt u naar uw gemeente. Zodra de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen én akkoord gaat met de aankoop, ontvangt u het budget op uw rekening.

Let op!
– Bij de aankoop dient u rekening te houden met de eisen die door de gemeente zijn gesteld. De gemeente heeft hiervoor een programma samengesteld, waarin alle voorwaarden worden benoemd waaraan de aankoop dient te voldoen. Indien de aanvraag wordt toegekend, stelt afdeling Wmo het maximale budget vast in een beschikking. Dit is een brief met een besluit die u thuis ontvangt. Het programma van eisen staat vermeld in de beschikking. Indien u een eenmalige voorziening aanschaft die niet aan het programma van eisen voldoet, dient u (een deel van) het pub terug te betalen.
– De gemeente betaalt het budget rechtstreeks aan u als budgethouder. Dit gaat niet via SVB. Het ministerie VWS en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben namelijk afgesproken dat de betaling van de eenmalige voorzieningen voorlopig niet via SVB hoeft te worden gedaan.

Ik heb nog geen akkoord op mijn overeenkomst van SVB. Hoe gaat dat per 1 januari?

Veel budgethouders maken zich zorgen over de invoering van het trekkingsrecht. Ze hebben nog geen akkoord gekregen op de zorgovereenkomsten en / of de zorgbeschrijvingen. De zorgverleners zullen hoe dan ook wel betaald krijgen voor de gewerkte uren in januari. Gemeenten, zorgkantoren, SVB en het ministerie van VWS hebben hierover afspraken gemaakt. Hierdoor worden de betalingen voor gewerkte uren, mits rechtmatig, in januari gegarandeerd.

Iedere budgethouder kan, ongeacht wel of geen akkoord op de overeenkomst en / of beschrijving, de rekening in januari indienen en SVB zorgt voor betaling ervan. Hebt u geen zorgovereenkomst ingediend, dan kan de SVB niet zorgdragen voor betaling. Bovendien moet de budgethouder wel beschikken over een pgb-budget in 2015.

Zorgovereenkomst / beschrijving niet gecontroleerd op 15 december?
Als (een van) uw zorgovereenkomst(en) niet is goedgekeurd op 15 december, krijgt u komende week een brief van SVB. Gaat u in 2015 naar de Wlz en is (een van) uw zorgovereenkomst(en) of zorgbeschrijving(en) niet goedgekeurd op 15 december dan ontvangt u een brief van het zorgkantoor. In deze brief zal staan dat wegens drukte uw overeenkomst(en) en / of zorgbeschrijving(en) nog niet zijn beoordeeld en dat u daarom nog geen definitief akkoord heeft gekregen. Ook wordt in deze brief uitgelegd dat u vanaf 1 januari 2015 toch uw declaraties en facturen voor deze zorgverlener(s) naar SVB kunt opsturen. SVB betaalt deze zorgverlener(s) alsnog voor u uit.

Er wordt gewerkt dat u vóór 15 januari een definitief akkoord hebt op uw ingestuurde zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. Mochten er voor die periode betalingen zijn gedaan zonder goedgekeurde zorgovereenkomsten en / of zorgbeschrijvingen, zullen deze niet met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt, tenzij er sprake is van fraude.

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding, hulp, zorg en voorzieningen inkoopt. U kunt ook een instantie inhuren die voor u op zoek gaat. Zorg in natura is de begeleiding, de hulp, de zorg of de voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of gemeente. In sommige gevallen mag u de instelling zelf bepalen.

Mag ik als zorgaanvrager zelf de keuze maken tussen pgb en zorg in natura?

Ja. Als u als zorgaanvrager het geleverde maatwerkvoorziening door een zorginstelling niet geschikt vindt, kunt u dat aangeven en een pgb aanvragen. Echter, niet alle zorg worden via een pgb uitbetaald, zoals langdurig verblijf en behandeling. Deze zorg kunt u alleen in zorg in natura afnemen. In de wet is vastgelegd dat de zorgaanvrager mag beslissen of de zorg in natura in zijn / haar individuele situatie passend is. De stem van het college is niet doorslaggevend.

Hierover staat in het wetsvoorstel:
Artikel 2.3.6 lid 2 sub b 2. ‘Een persoonsgebonden budget wordt slechts verstrekt indien de cliënt: b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de maatwerkvoorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht.’

Een combinatie van een pgb en zorg in natura is ook mogelijk. U kunt per zorgfunctie bepalen of u de hulp met een pgb inkoopt of gebruikmaakt van zorg in natura.

Mag ik met een pgb of met zorg in natura zelf bepalen wie mij komt helpen?

Als u gebruikmaakt van zorg in natura ontvangt u hulp via een zorginstelling. Deze instelling bepaalt wie u komt helpen. Met een pgb heeft u meer keuzevrijheid. U mag zelf uw zorgverleners en leveranciers kiezen. Het is ook toegestaan om iemand uit uw directe omgeving in te huren om voor u te zorgen, zoals een vriend, partner, ouder, huisgenoot of collega. Professionele zorgverleners kunt u ook zelf inhuren. U voert zelf het sollicitatiegesprek en bepaalt of de persoon geschikt is om u te verzorgen / voor u te werken.

Ik heb de formulieren voor SVB met een blauwe pen ingevuld en ondertekend. Heeft dit effect op de betaling?

In een gesprek met NOS laat een woordvoerder van SVB weten dat pgb-declaraties die met een blauwe pen zijn ingevuld soms na het scannen niet goed leesbaar zijn. Echter, heeft dat geen effect op het tijdstip van de betaling. Medewerkers van SVB zullen bij onleesbare formulieren contact met de zorgverlener opnemen of het originele formulier raadplegen. Als informatie ontbreekt, geldt een standaard procedure. In dat geval dient de SVB contact op te nemen met de indiener van de nota.

Om te voorkomen dat de informatie op een formulier onleesbaar wordt en u beschuldigende opmerkingen krijgt, adviseren wij om uw formulieren met een zwarte pen in te vullen en ondertekenen.

Waar moet ik op letten wanneer ik facturen, declaraties en urenbriefjes naar SVB opstuur om de betaling direct goed te laten verlopen?

U dient te controleren:

– of uw urenbriefjes, facturen en declaraties overeenkomen met de gemaakte afspraken die in de zorgovereenkomst staan. Hierbij gaat het om de afgesproken tarieven, uren en de dagen waarop de zorgverlener komt.
Indien de gegevens niet overkomen, is het belangrijk om de correcte zorgovereenkomst op te sturen of een wijzigingsformulier in te vullen. U kunt een model zorgovereenkomst downloaden op www.svb.nl. Deze zorgovereenkomst kunt u vervolgens opsturen, e-mailen of uploaden via MijnPGB.

– of de declaratie, het urenbriefje en / of de factuur binnen de looptijd van de zorgovereenkomst valt.

– de periode die is gefactureerd. Het is niet mogelijk om vooraf te declareren. De periode moet zijn verstreken.

– of de naam en het BSN van de zorgverlener of de naam, het adres en het KvK-nummer (Kamer van Koophandel) van de zorginstelling correct staat vermeld.

– of de declaratie of de factuur is ondertekend door u en door de zorgverlener of een vertegenwoordiger van de zorginstelling. Dient u de declaratie of de factuur in via MijnPGB, dan is DigiD uw ondertekening en hoeven de papieren niet te worden ondertekend.

– of de factuurdatum en het -nummer op de factuur staan.

– het BTW-nummer van de zorgverlener of de -instelling is ingevuld, indien BTW wordt gerekend. Dit kunnen alleen instellingen zijn die vervoer aanbieden. Zorginstellingen zijn niet BTW-gerechtigd.

Ik heb geen uur- of maandloon met de zorgverlener afgesproken. Hoe worden de uren door SVB berekend?

Indien u een ‘all in tarief’ voor het gehele weekend heeft of een tarief voor dagdelen dan rekent SVB deze op basis van uw zorgovereenkomst om naar een uurtarief. Dit is terug te vinden in ‘MijnPGB’.

SVB rekent het tarief als volgt om:

– een dagdeel of avond is 4 uur
– een nacht is 8 uur
– een etmaal is 24 uur
– een weekend is 72 uur
– een midweek is 120 uur
– een week is 168 uur

Wanneer een zorgverlener bijvoorbeeld één avond per week werkt voor 100 euro per avond, kunt u het beste aangeven dat uw zorgverlener 4 uur heeft gewerkt tegen een uurtarief van 25 euro (100:4=25).

Ik ontvang pgb-Wmo. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

Iedereen die pgb-Wmo ontvangt, betaalt een eigen bijdrage. Per 1 januari 2015 betaalt u elke 4 weken deze bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt door CAK vastgesteld. Zij zullen u hiervoor persoonlijk op de hoogte stellen.

Indien u een pgb uit de Jeugdwet betaalt, krijgt u geen eigen bijdragen. Voor de pgb van de gemeente gelden voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Wij adviseren om u goed te laten informeren.